انجمن مهندسی برند ایران

اساسنامه انجمن مهندسی برندایران

ریاست انجمن مهندسی برند: علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com 

فصل اول – کلیات و اهداف انجمن مهندسی برندایران

ماده 1 :به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه  کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن مهندسی برند ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود ، تشکیل می گردد

ماده 2 :انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد

تبصره :هیات مدیره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصل انجمن اقدام کند به شرط آنکه در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد

ماده 4 :انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد 

فصل دوم – وظایف و فعالیت هاانجمن مهندسی برندایران

ماده 5 :به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد

بند 1-5 :انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و           بین المللی  بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی برند سروکار دارند

بند 2-5 : همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

بند 3-5 : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان و استادان ممتاز

بند 4-5 : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

بند 5-5 :تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی

بند 6-5 :نشر کتب و نشریات علمی

بند 7-5 :ایجاد واحد یا شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی ایران ، به منظور جذب ایرانیان تحصیلکرده مقیم خارج از کشور

فصل سوم –انواع و شرایط عضویت  انجمن مهندسی برندایران

ماده 6

بند 1-6 :عضویت پیوسته

    موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برند و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند

بند 2-6 :عضویت وابستهانجمن مهندسی برندایران

    افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 6-1 شاغل باشند

بند 3-6 : عضویت دانشجویی

    کلیه دانشجویانی که دررشته های مهندسی برند به تحصیل اشتغال دارند

 

بند 4-6 : عضویت افتخاری انجمن مهندسی برندایران

    شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در      زمینه های مهندسی برند حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید